กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสามัคคี วงศ์พรมษา
ครู คศ.3

นายโชคชัย นาไชย
ครู คศ.2


ครูต่างชาติ