กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกัลยาณี ยะสานติทิพย์
ครู คศ.3

นางเรืองศรี ปักกังเวสัง
ครู คศ.3