กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชนี เทพทองพูล
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรณี ธุระนิตย์
ครู คศ.3