กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสงวน ทับพิมพ์แสน
ครู คศ.2

นางสาวอรัญญา ปวงปะชัน
ครู คศ.2

นางรัตติยา แก้วมาลา
ผู้ช่วยครู