กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุรีย์พร ไชยศรีสุทธิื์
ครู คศ.1

นางสุพิชญา ประมาคะมา
ครู คศ.2