กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพียรศรี เพียรอดวงษ์
ครู คศ.3

นายทวี โพธิ์เตมิย์
ครู คศ.3