กลุ่มสนับสุนการสอน

นางสาววัชรี ปะวันนะถา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางลำมอญ ปักเคเต
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายสมัย ปักกะโส
ภารโรง