ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม เมื่อปี พ.ศ. 2537 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขามป้อมพิทยาคม คือ นายอำนาจ  ไลออน   เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง และ นายสุจินต์ จงจิตต์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม สนับสนุนในการก่อตั้งในปีแรก มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง สร้างโดยสภาตำบลขามป้อมและประชาชนชาวตำบลขามป้อมทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยการนำของนายหลั่น นามปักใต้ กำนันตำบลขามป้อมมีนักเรียน 106 คน ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 80 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกถนน ร.พ.ช. สายวาปี-แกดำ ห่างจากอำเภอวาปีปทุม 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณโคกกุง ซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์ของตำบลขามป้อมทางทิศเหนือวัดป่าไตรภูมิ
   ในระยะแรกได้รับการสนับสนุนเครื่องแต่งกายนักเรียน สมุด เครื่องเขียน จากพระครูบุญบาลประดิษฐ์ รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีทั้งหมด สิ่งของเครื่องใช้ของโรงเรียนทั้งหมด  ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการจำรัส ถาวิโร เจ้าอาวาสวัดป่าไตรภูมิ  และสภาตำบลขามป้อม
   ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2539 ได้รับการจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนรัฐบาลเอกเทศ มีชื่อว่า โรงเรียนขามป้อมพิทยาคมโดยการสนับสนุนการจัดตั้ง ของ  ฯพณฯ  กริช กงเพชร รองประธานสภาคนที่ 1ส.ส. มหาสารคาม เขต 1 มีนักเรียน 311 คน มีอาคารชั่วคราว 3 หลัง มี  นายอำนาจ ไลออน เป็นผู้บริหารคนแรก มีครู- อาจารย์ รวมทั้ง ผู้บริหาร 7 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรงอัตราจ้าง 1 คน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  งบประมาณ 10,800,000 บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว  232 เมตร งบประมาณ 348,000 บาท สร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม 
   นอกจากนี้ในปี 2539 ได้รับงบประมาณขุดสระน้ำจากรมชลประทาน 570,000 บาท ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดจัดชื้อรถยนต์  1 คัน จาก ส.ส. สุชาติ ศรีสังข์ เป็นเงิน 307,000 บาท งบพัฒนาจังหวัดจัดชื้อ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจาก ส.ส. ประวัติ ทองสมบรูณ์ 84,000 บาท นักว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายนอกเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป
  ปี 2547 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต  งบประมาณ  300,000 บาท
  ปี 2547  ได้รับการสนับสนุน  งบประมาณจัดตั้งวงดนตรีโปงลางและวงกลองยาว จากองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  เป็นเงิน  100,000 บาท
  ปี 2549 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  เครื่องดนตรีพื้นเมือง  งบประมาณ  290,000 บาท
  ปี 2550 นายชัยยนต์  ผือโย  ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามป้อมพิทยาคมแห่งนี้ และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ทางราชการได้ถ่ายโอนจากสังกัดเดิม (สพฐ) ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
  ปี  2552 นายสุนทร  อุภัยพรม  ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามป้อมพิทยาคมเมื่อวันที่  9 มีนาคม  2552
  ปี  2553  นายสุรภีร์  ค่ายหนองสวง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้มาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนขามป้อมพิทยาคม  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2553
  ปี  2554  นายคมณ์  แคนสุข  ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามป้อมพิทยาคม  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2554
  ปี  2556  นายอวยชัย  ปัจจัยมงคล  ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามป้อมพิทยาคม  เมื่อวันที่  4 ธันวาคม  2556  จนถึงปัจจุบัน